בדיקת צירופים פופלריים

מתוך אלפי ערכים בויקיפדיה, אלו צירופי האותיות שהכי חוזרות על עצמן בשפה העברית. מומלץ לוודא שהם נראים טוב, או להוסיף ליגטורות.

בנוסף, בעמודה הראשונה מוצגות כפילויות נפוצות של אותיות בשפה העברית וצירופים שנוטים להיות בעיתיים כאשר מוצגים יחד.

לגרור ולשחרר את קובץ הפונט שלך כאן (או קליק להעלאה)
בב
דד
הה
וו
חחח
יי
לל
ממ
ננ
סס
פפ
שש
תת
לף
לץ
של
בר
המ
על
נה
לה
פר
את
אר
הא
בא
שנ
הש
אל
לא
דר
קר
רה
בע
במ
מה
מש
טר
הע
הת
רב
הר
מר
בה
שה
למ
ה,
מד
בת
הב
ה.
סט
הק
מת
רא
הח
כל
שב
ער
שר
רת
בנ
בל
מנ
ב-
אנ
חל
מק
הפ
לב
ם,
הג
הס
ם.
ספ
תר
מא
תה
גר
בש
שמ
קה
תח
מח
רס
רג
רט
חר
אח
נת
נד
ת.
נג
הנ
מע
ת,
רכ
עב
לק
קב
לד
מצ
מכ
נט
אש
דה
אמ
לת
הצ
שת
בס
חד
גל
לש
מט
ספר
עבר
החל
אחר
השנ
אשר
חבר
חלק
הבר
מטר
סרט
שנה
ראש
פרס
הספ
סדר
כלל
ברס
סטר
המש
חדש
גרפ
זרח
ארצ
במק
בעל
למד
אלב
אמר
האל
הער
צבא
באר
רכב
התק
מנה
המק
דרה
אחד
מזר
כתב
הפר
ברה
בשנ
קרא
המד
השל
הגד
בתח
המח
התח
בנה
נגל
ערב
נה,
ארג
מצע
נדר
האר
קדמ
עצמ
שחק
עלה
מחל
משמ
נה.
מער
הקר
זכה
נגר
רשת
תחת
שנת
מצא
דרך
בפר
מרכ
ארץ
מעל
אנט
הרב
במד
בדר
רכז
המכ
אתר
אנג
תחר
עמד
רגל
הדר
עקב
מפר
שלה
מכן
במח
פתח
דבר
בקר
רשמ